Facebook Connect

ยินดีต้อนรับ, คุณ... (ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ)

Language : EN | TH    

สถานีรถไฟเด่นชัย(สายเหนือ)

Map

ประเทศทั้งหลายที่เจริญแล้วในโลกนับตั้งแต่สมัยตั้งกรุงสุโขทัยตลอดจนกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงสุโขทัยตลอดจนกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการคมนาคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความรุ่งเรืองมาสู่ชาติเสมือนโลหิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำรงอยู่ และในบรรดาทางเดินของโลหิตสายนั้นการรถไฟคือทางเดินของโลหิตสำคัญสายหนึ่ง ซึ่งในราชอาณาจักรไทยสมัยก่อน ๆ ยังไม่เคยมีเค้ารูป และโครงการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะแสดงให้เป็นที่ปรากฏชัดว่าการคมนาคมทางบกภายในประเทศจะมีการขนส่งโดยทางรถไฟของรัฐบาลเกิดขึ้น เป็นพาหนะเพื่อประโยชน์ในการเดินทางและในการลำเลียงสินค้าต่าง ๆ จากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่งจนกระทั่งการขนส่งโดยทางรถไฟได้เริ่มมีชีวิตจิตใจขึ้นจนสำเร็จเป็นรูปร่างอันสมบูรณ์ในรัชสมัย" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ " โดยมีประกาศ พระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยาม ตั้งแต่ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา

สถานีรถไฟเด่นชัย(สายเหนือ)
รายละเอียดการเดินทาง
     เครื่องบิน

สถานีรถไฟเด่นชัย เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 534 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่สถานีรถไฟเด่นชัย ถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดแพร่ รถจอดทุกขบวน แล้วในอนาคตจะเป็นชุมทางเด่นชัย เชื่อมระหว่างทางรถไฟสายเชียงใหม่ เชื่อมกับทางรถไฟสายเชียงราย สถานีนี้ก็ไม่ได้เป็นสถานีประจำจังหวัดแพร่แล้ว เนื่องจากจะก่อตั้งสถานีรถไฟแพร่ ขึนมาในทางรถไฟสายเชียงราย
บริการ

การบริการขนส่งสินค้า

การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟมีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้จัดรถสำหรับบรรทุกสินค้าหลายแบบ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการขนส่งและลักษณะของสินค้าที่บรรทุก แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ


1. รถปิด ใช้บรรทุกสินค้าที่อาจเสียหายได้ง่ายเมื่อถูกแดด ถูกลมหรือเปียกฝน หรือต้องการความมิดชิด ป้องกัน อันตรายไวเพลิง เป็นต้น ดังนั้นรถชนิดนี้จึงต้องมีสิ่งปิดกั้นทุกด้าน มีหลังคามิดชิด เช่น


 • รถ 4 ล้อ เช่น รถตู้ใหญ่ ( ตญ.) รถบรรทุกเกลือ ( รก.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 13,500 กก. - 15,000 กก.

 • รถ 8 ล้อ เช่น รถโบกี้ตู้ใหญ่ ( บตญ.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25,000 กก. - 36,000 กก.


 • 2. รถเปิด ใช้บรรทุกสินค้าประเภทวัตถุดิบหรือสิ่งของที่ไม่ชำรุดเสียหายเมื่อถูกแสงแดด หรือน้ำฝน มีทั้ง 4 และ 8 ล้อ


  รถ 4 ล้อ เช่น
 • รถข้างต่ำ ( ขต.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 13,500 กก.

 • รถข้างสูง ( ขส.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 15,000 กก. • รถ 8 ล้อ เช่น

 • รถโบกี้ข้างต่ำสำหรับบรรทุกยานขนาดหนัก ( บขน.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 23,000 กก. - 24,000 กก

 • รถโบกี้ข้างต่ำ ( บขต.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 28,000 กก.

 • รถโบกี้ข้างสูง ( บขส.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 26,000 กก. - 28,000 กก.


 • 3. รถเฉพาะกิจ เป็นรถที่ออกแบบมาใช้บรรทุกสินค้าเฉพาะอย่างแต่ละชนิด หรือใช้เฉพาะงาน เช่น • รถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้น ( บทค.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25,000 กก.

 • รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า ( บตญ.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 24,000 กก. - 38,000 กก.


 • การให้บริการขนส่งสินค้าประเภทเหมาคัน สามารถติดต่อได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่งประเทศ หรือกองสินค้า

  โทรศัพท์ 511 - 3590
  ค่าธรรมเนียม

  อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและรูปแบบของรถไฟ