Facebook Connect

ยินดีต้อนรับ, คุณ... (ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ)

Language : EN | TH    

ท่าอากาศยานกระบี่

Map

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หรือ สนามบินกระบี่ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลอง จังหวัดดกระบี่ ตั้งอยู่ระหว่าง อ.เมืองกระบี่กับ อำเภอเหนือคลอง ไปทางจังหวัดตรัง เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยภาคเอกชน และเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ร่วมลงทุนก่อสร้างสนามบินขนาดเล็กจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2529 เปิดให้บริการการบินด้วยเครื่องบินขนาด 18 ที่นั่ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงมอบสนามบินให้กับกรมการขนส่งทางอากาศ พัฒนาให้เป็นสนามบินได้มาตรฐาน เพื่อให้การเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ มีความสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ตลอดจนให้มีการขยายตัวของธุรกิจ ภายในจังหวัดกระบี่มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

ท่าอากาศยานกระบี่
รายละเอียดการเดินทาง
     เครื่องบิน

ท่าอากาศยานกระบี่


ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หรือ สนามบินกระบี่ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลอง จังหวัดดกระบี่ ตั้งอยู่ระหว่าง อ.เมืองกระบี่กับ อำเภอเหนือคลอง ไปทางจังหวัดตรัง เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยภาคเอกชน และเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ร่วมลงทุนก่อสร้างสนามบินขนาดเล็กจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2529


เปิดให้บริการการบินด้วยเครื่องบินขนาด 18 ที่นั่ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงมอบสนามบินให้กับกรมการขนส่งทางอากาศ พัฒนาให้เป็นสนามบินได้มาตรฐาน เพื่อให้การเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ มีความสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ตลอดจนให้มีการขยายตัวของธุรกิจ ภายในจังหวัดกระบี่มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น


รัฐบาลได้มีมติให้กรมการขนส่งทางอากาศสำรวจออกแบบ จัดซื้อที่ดิน และดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานกระบี่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536 เป็นต้นมา ท่าอากาศยานกระบี่เป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินมากที่สุดเป็นอันดับที่ หนึ่ง ของหมู่กรมการขนส่งทางอากาศ


ท่าอากาศยานกระบี่ มีทางวิ่งเส้นทางเดียว ขนาดความยาว 3,000 เมตร กว้าง 45 เมตร พร้อมไหล่ทางวิ่งข้างละ 7.50 เมตร ทางขับขนาดยาว 320 เมตร กว้าง 23 เมตร และ ขนาดยาว 43 เมตร กว้าง 23 เมตร ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต และลานจอดเครื่องบิน ขนาดยาว 200 เมตรกว้าง 85 เมตร ผิวคอนกรีต


ภายในท่าอากาศยานมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา ระบบระบายน้ำภายในสนามบิน ลานจอดรถยนต์


ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เป็นส่วนราชการสังกัดกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม มีฐานะเทียบเท่ากอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเป็นผู้บังคับบัญชา ตั้งอยู่ที่ 133 หมู่ 5 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการขนส่งทางอากาศในเขตรับผิดชอบให้ เป็นไปตามกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนความตกลงและอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน