อพท. เปิดตัวรางวัลทรงเกียรติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Thailand Sustainable Tourism Awards

อพท. เปิดตัวรางวัลทรงเกียรติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Thailand Sustainable Tourism Awards

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2554

หมวดหมู่ : ข่าวล่าสุด

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

ผู้จัด : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

รายละเอียด :

รางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เน้นให้กำลังใจ สนับสนุน คนที่อยู่เบื้องหลังการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งประชาชนและนักศึกษาร่วมสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด “ชุมชนมั่นคง ท่องเที่ยวยั่งยืน”

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวในงานพบนักข่าวว่า “อพท. ได้เป็นเหมือนตัวกลางในการผสานและผลักดันให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันผลักดันให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เราได้มีการทำงานกันมาเป็นเวลาหลายปี จึงอยากมอบรางวัลนี้เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับคนอยู่เบื้องหลังที่เหน็ดเหนื่อยและทุ่มเท เพื่อจะให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดำเนินการไม่ได้ง่ายนัก จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่”
 
“สัญลักษณ์การประกวดรางวัล Thailand Sustainable Tourism Awards เป็นรูปหยดน้ำสองหยด หมายถึงบ่อเกิดแห่งชีวิต ให้ความสดชื่นและสดใส ประกอบกันเป็นรูปเลขแปด หมายถึงการพัฒนา ความรุ่งเรือง และเครื่องหมายอนันต์ (Infinity) หมายถึงความยั่งยืนที่ไม่สิ้นสุด หยดน้ำสองส่วนประกอบกันแสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น”
 
อพท. ได้กำหนดประเภทของรางวัลไว้ 3 ประเภทใหญ่คือ
ประเภทที่ 1 รางวัลพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประเภทที่ 2 รางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สื่อมวลชน)
ประเภทบุคคล ได้แก่ พิธีกรรายการ นักจัดรายการวิทยุ นักข่าว บก. ฯลฯ
ประเภทสื่อระดับประเทศ ได้แก่ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ฯลฯ
ประเภทที่ 3 รางวัลสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่ (เยาวชน)
การประกวดแผนการตลาดด้านท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (Community Tourism Marketing Plan Contest)
การประกวดการออกแบบของที่ระลึกชุมชน (Community Souvenir Design Contest)
การประกวดโครงเรื่องหนังสั้นท่องเที่ยวชุมชน (Community Tourism Short-film Storyboard Contest)
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้ ประเภทที่ 1 กลุ่มหรือองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ที่ส่งเข้าประกวด ประเภทที่ 2 บุคคลทั่วไป (ร่วมโหวตผ่านช่องทางที่กำหนด) ประเภทที่ 3 เยาวชนหรือกลุ่มเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี
 
อพท. มุ่งมั่นที่จะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่งถือเป็นกำลังหลักและอนาคตของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดถึง 3 โครงการ เพื่อให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งเป็นชุมชนของเขาเอง หรือชุมชนที่เขาสนใจ เพื่อเขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน เอกลักษณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจของชุมชนแล้ว คนเหล่านี้จะเป็นเหมือนดังกระบอกเสียง เพื่อบอกเล่าถึงสิ่งดีของชุมชนให้คนอีกมากมายได้รับรู้ต่อไป รางวัล Thailand Sustainable Tourism Awards หรือ รางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นี้ ประกอบด้วยโล่และทุนโดยรวมประมาณกว่า 400,000 บาท
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.dasta.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0             2357 3580       ต่อ คุณอัญชลี ค้ำคูณ (103) ,คุณสุรางคนางค์ พ่วงแผน (401),คุณอรพรรณ บัวสีทอง (404) หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dasta.or.th / www.facebook.com/DASTATHAILAND