โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลเอกชัย

สถานที่ : 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

นโยบายของโรงพยาบาล :
- ให้การรักษาพยาบาล โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง “Patient Center”

- คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

- ดูแลผู้รับบริการทั้งกายและใจ “Holistic Approach”

- ดูแลผู้รับบริการ โดยการร่วมดูแลแบบสหสาขาเพื่อให้การรักษาเกิดผลดีแก่ผู้รับบริการมากที่สุด “ Patient Care Team”

- พัฒนาความรู้ของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง “ Continuous Quality Improvement “ ทั้งความรู้ทางด้าน การแพทย์ และเจตคติที่ดีในการดูแลผู้รับบริการเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ “Quality Assurance” โดยจะดำเนินการเช่นนี้ทั่วทั้งองค์กร “Total Quality Management”วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการสุขภาพในจังหวัดสมุทรสาครพันธกิจ : ให้บริการสุขภาพที่ดี ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของประชาชน

โรงพยาบาลเอกชัย-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :