โรงพยาบาลลาดพร้าว

โรงพยาบาลลาดพร้าว

สถานที่ : 2699 ถ.ลาดพร้าว เแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

โรงพยาบาลลาดพร้าวเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่ เลขที่ 2699 ถนน
ลาดพร้าว ระหว่างซอย 95 - 97 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บน
เนื้อที่ 1.5 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกหนึ่งล้าน
บาท ในนามของ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด โดยกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจชั้นนำ ซึ่ง
มีนายอังกูร ฉันทวานิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เริ่มกิจการ และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทาง
การ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนห้าร้อยล้านบาทและมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น
ประมาณ 500 คน


ผู้บริหารโรงพยาบาลลาดพร้าวมีวิสัยทัศน์ ในการให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อ
ความเป็นเลิศในการรักษาบริการจึงดำริให้เริ่มดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล ISO 9002 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันที่ 20
สิงหาคม 2541 และได้ผ่านการตรวจประเมินโดย SGS Yarsley International Certification
Service Limited (SGS) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2542 โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 จาก UKAS และ NAC Thailand และมาตรฐานการ
รักษาพยาบาล Healthmark จาก New Zealand ทั้งองค์กร ทุกระบบ ในวันที่ 9 กันยายน
2542 และสิ้นสุดการรับรองในเดือนสิงหาคม 2545


ผู้บริหารโรงพยาบาลลาดพร้าวไม่เพียงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพ
ในการรักษาบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังเล็งเห็นถึงความ
สำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง อันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สืบเนื่อง
จากกิจกรรมของโรงพยาบาล ดังนั้นในวันที่ 23 มีนาคม 2543 โรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการ
จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นที่
ปรึกษาโครงการ ผ่านการตรวจประเมินโดย SGS Yarsley International Certification
Service Limited (SGS) ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2544 และได้รับใบรับรองการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 จาก UKAS และ NAC
Thailand ทั้งองค์กรทุกระบบ


และทางโรงพยาบาลลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการโรงพยาบาล ได้ผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการตัดสินและมีมติให้โรงพยาบาลลาดพร้าวได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งตัวแทนของโรงพยาบาลได้เข้ารับในงาน National Forum on Quality
Improvement and Hospital Accreditation เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546

โรงพยาบาลลาดพร้าว-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2932-2929 , 0-2530-2556-69
โทรสาร: 0-2539-8490
อีเมลล์: ladprao@ladpraohospital.com

เว็บไซต์ : http://www.ladpraohospital.com/aboutus.asp