แพ็คเกจฉลองปีใหม่ที่เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจฉลองปีใหม่ที่เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

สถานที่ : กรุงเทพ-เชียงใหม่

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : 2 3 Perspective

add-mykalenda

รายละเอียด :

แพ็คเกจสุดคุ้ม! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
ราคาเพียง 9,900 บาท (incl. VAT) ต่อท่าน*
ช่วงเวลาเดินทาง : วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555

โปรแกรมการเดินทาง :

วันแรก: ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ / ถึงสนามบินเชียงใหม่ / เดินทางสู่ที่พัก
วันที่สอง:  อาหารเช้า ณ โรงแรม / อิสระตามอัธยาศัย
วันที่สาม: อาหารเช้า ณ โรงแรม / อิสระตามอัธยาศัย / เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 

ตารางการบิน :
31 ธันวาคม กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ PG215 08.00 – 09.15
2 มกราคม เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ PG218 14.15 – 15.35

 

อัตราแพ็คเกจนี้รวม :
* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
* ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
* โรงแรม 2 คืนที่ Holiday Inn Hotel พร้อมอาหารเช้า
* รถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน-โรงแรม-โรงแรม
* ฟรี!! บัตรเข้าชมงานพืชสวนโลก 2 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่มที่สั่งในโรงแรม , ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ และ อื่นๆ
• ค่าทิป สำหรับไกด์ , คนขับรถ และ โรงแรม
• ค่าธรรมเนียม กรณีชำระโดยบัตรเครดิต ชาร์จ 3 %

 

หมายเหตุ :
1. ราคานี้ สำหรับผู้ใหญ่ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
2. ในกรณีที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ และหลังจากชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
เที่ยวบิน และ วันที่ในการเดินทางได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมด โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
Call Center: 02-262-3456 และจุดจำหน่าย Thaiticketmajor ทุกสาขา


เงื่อนไขและข้อกำหนด ในการซื้อแพ็คเกจ :

ราคาแพ็คเกจ

• ราคาดังกล่าวรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
• ราคาแพ็คเกจนี้ รวม ค่าที่พัก, ค่าอาหาร และค่าบริการอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ราคาแพ็คเกจ เป็นราคาเริ่มต้น และต้องเดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน
• สำหรับผู้เดินทางท่านเดียว (ผู้ใหญ่) คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท

 

ที่พัก: โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่จำนวน 1 หรือ 2 คืน

• โรงแรมที่พักเป็นห้องพักแบบพักคู่ด้วยเตียงเดียวหรือคู่โดยท่านผู้ใช้บริการทางต้องเสียค่า ใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการพักเดี่ยว 2,000 บาท


สามารถติดต่อเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 275 300 โทรสาร: 053 275 299

โปรแกรมท่องเที่ยว

• มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
- ท่านผู้ใช้บริการจะได้รับบัตรเข้าชมประเภทผู้ใหญ่และเข้าชมงานครั้งเดียว ท่านสามารถระบุวันเข้าชมได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวกับวันที่เข้าพักโรงแรม โดยท่านผู้ใช้บริการจะต้องทำการแจ้งวันและเวลาดังกล่าวในวันที่ท่านมารับบัตรที่สาขา ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือ แจ้งมาที่ call center: 02 262 3456

หมายเหตุ:
- บุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่
- บุคคลประเภท เด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะสามารถซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษ
- สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนเข้างาน
- สำหรับเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร จะไม่มีการคิดค่าเข้าชม

 

การทำบัตรหาย
ในกรณีบัตรสูญหาย ทางบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธ์ในการออกบัตรให้ใหม่

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม
- แพ็คเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่น และพยายามตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำทุกข้อมูลที่เปิดเผยทางสาธารณะและไม่รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

 

 

ดูรายละเอียดบัตรเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก
เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
• บัตรประเภทเข้าชมงานครั้งเดียว
• บัตรประเภทเข้าชมงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง
• บัตรประเภทหมู่คณะ 15-50 คน

 

 


 

แพ็คเกจฉลองปีใหม่ที่เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน-2   แพ็คเกจฉลองปีใหม่ที่เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน-3   แพ็คเกจฉลองปีใหม่ที่เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน-4