150 ปี สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

150 ปี สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วันและเวลา : 20 มิถุนายน 2555
16.00 น.

สถานที่ : หอสมุดดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

 

150 ปี สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

 

 

 

 

 

 

ในโอกาสที่ปี พ.ศ.2555 เป็นปีครบ 150 ปีวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และครบ 50 ปี ที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย เมื่อปี 2505 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้จัดงานเทิดพระเกียรติ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นแม่งานใหญ่พร้อมจัดแถลงข่าว บอกเล่ารายละเอียดไปเมื่อวันก่อน ที่ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
พระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (ต้นราชสกุลดิศกุล) ประสูติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2405 ครั้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงต่างๆ ขึ้นเป็นปฐมบท กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งในกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นในครั้งนั้นด้วย และสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมาได้ทรงจัดระเบียบการปกครอง และวางรากฐานให้กระทรวงเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน อันนำไปสู่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งยังทรงมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการปฏิรูปการจัดระเบียบการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดินแต่เริ่มแรก
 
"สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงวางรากฐานจัดการปกครองแบบเทศาภิบาลครั้งแรกที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร อันถือเป็นการวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ทรงตราพระราชบัญญัติปกครองท้องที่และงานตำรวจภูบาลและภูธร เพื่อกำหนดบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้ชัดเจน คือ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีคุณูปการแก่ประเทศชาติอีกมากมาย ทั้งในด้านการปกครอง การบริหารราชการ การศึกษา การสาธารณสุขและอนามัย รวมถึงด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ และพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2418 -2486" ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผย
 
พระนาย ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า รัฐบาลกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติขึ้นตลอดทั้งปี พ.ศ.2555 โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน การจัดทำดวงตราไปรษณียากรและเหรียญกษาปณ์ การจัดพิมพ์หนังสือสำคัญหลายเล่ม เช่น หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย การปกครอง พระประวัติ สมุดภาพ หนังสือการ์ตูน และการจัดการศึกษาไทย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดคำประพันธ์เทิดพระเกียรติ ประเภทคำกลอนสุภาพ การสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการด้านต่างๆ และได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเอกสารและภาพถ่ายส่วนพระองค์ ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ หอสมุดดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง
 
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ห้องสมุดดำรงราชานุภาพเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ให้การสนับสนุนสร้างขึ้น บริเวณข้างวัดมหาธาตุฯ ติดกรมศิลปากร หลังจากนั้นได้ย้ายมาอยู่ด้านหลังวังวรดิศ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลให้ข้าราชการได้ค้นคว้าหาความรู้ สำหรับผู้เยี่ยมชมจะได้เรียนรู้ถึงพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์หลายรัชกาล เมื่อครั้งที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรับราชการอยู่ หอสมุดแห่งนี้มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยรู้รักสามัคคี

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :