ไรด์ ฟอไลฟ์ 2

ไรด์ ฟอไลฟ์ 2

วันและเวลา : 4 พฤษภาคม 2557
-

สถานที่ : พระราชวังสนามจันทร์

หมวดหมู่ : งานกีฬา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

Ride for Life 2

 

 

วัน อาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 เพื่อ สมทบทุนช่วยเหลอื ผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช
จากกิจกรรม RideForLife คร้ังที่1 ในการหารายได้เพื่อสมทบทุน สถาบนัการแพทยส์ยามินทราธิราชในโครงการ“ศิริราช๙มงคล”จึงเป็นที่มาของการจดักิจกรรม
Ride For Life 2 ปั่นเพื่อแบ่งปัน ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอีกคร้ัง โดยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อจดั หารายไดส้ มทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อย
โอกาส โรงพยาบาลศิริราช นอกจากน้ียังเป็นการจัด กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมคมอีกด้วย
 
1. เพื่อจัดหารายไดส้ มทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเชิงอนุรักษพลังงาน
3. เพื่อรณรงค์การลดการใชพลังงาน ลดมลภาวะให้กับโลก
4. เพื่อสนับสนุนการออกกาลังกาย ทาให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพและการร่วมกลุ่มกัน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม
 
อัตราค่าสมัคร 499 บาท/ 1 ท่าน สิทธิพเศิษที่จะได้รับ
1. เหรียญทรงผนวชพลังแผ่นดิน
2. เสื้อโครงการ “Ride For Life 2 ปั่นเพื่อแบ่งปัน”
3. น้ำดื่มและอาหารว่าง
4. อาหารกลางวันท่ีพระราชวังสนามจันทร์
5. ได้เข้าชม เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
6. ได้เข้าชม พระราชวังสนามจันทร์
 
งานนี้รับจำนวนจำกัด 1000 ท่านเท่านั้น

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :