บีโอไอแฟร์ 2011

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

วัตถุประสงค์หลัก
จากอดีตถึง ปัจจุบัน การจัดงานบีโอไอแฟร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น การจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 3 จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

นอกจากนี้ งานบีโอไอแฟร์ 2011 ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้มีโอกาสมาพบปะเจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่าย ที่สำคัญ งานบีโอไอแฟร์ 2011 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย และยังเป็นเวทีในการเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลรักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย

แนวคิด
จากวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา แนวคิดของการจัดงานจึงต้องการสะท้อนถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อให้ปวงชนชาวไทยของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อสะท้อนภาพของการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบีโอไอ ซึ่งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีส่วนพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนด้วย

งานบีโอไอแฟร์ 2011 จึงใช้ชื่อว่า “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ Going Green for the Future เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญเติบโต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีวิถีทางอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลนด์มาร์คของงานเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงไปสู่การสื่อความหมายความเหนื่อยยากของพระองค์ในการทรงพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อให้ประชาชนชาว ไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สถาปัตยกรรมของแลนด์มาร์คโดยการจัดวางอยู่บนทะเลสาบนั้น เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงหยาดพระเสโทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างทรงพระราชกรณียกิจทั่วทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทยเพื่อทำให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี การจัดวางพาวิเลียนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระ ราชดำริไว้ในมุมที่รับกับแลนด์มาร์ค เปรียบเสมือนการจำลองการแสดงพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ ไว้ในพาวิเลียนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วย

รายละเอียดกิจกรรม
บีโอไอแฟร์ 2011 กำหนดพื้นที่จัดแสดงสินค้าทั้งหมด 300,000 ตรม. ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง หรือ Pavilion จำนวน 84 หน่วย พื้นที่กว่า 211,000 ตรม.และนิทรรศการภายในอาคารแสดงสินค้า จำนวน 3,200 คูหา พื้นที่รวม 71,000 ตรม. นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในส่วนของการจัดสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

การแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง บริเวรพื้นที่ทะเลสาบ มีจำนวน 84 หน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตรม. จะใช้จัดแสดงศักยภาพเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคตของทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศ และนักลงทุนไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

การแสดงนิทรรศการภายในอาคาร แบ่งเป็นสองส่วน คือ
- ส่วนแรก คือ พื้นที่ในอาคาร 9 ประกอบด้วย ห้องประชุมสัมมนา
- ส่วนที่สอง คือ เป็นอาคารแสดงสินค้า ประกอบด้วย นิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว นิทรรศการของสถานทูตนานาชาติ และหอการค้าต่างประเทศ และการจัดแสดงสินค้าที่โดดเด่น โดยภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการคัดสรรมาแสดง

นอกจากนี้ พื้นที่ในอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 จะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า เช่น นิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่อุตสาหหรรมการเกษตร จนถึงสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ การจัดแสดงเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง การแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP 5 ดาว รวมถึงการจำหน่าย อาหารดี 4 ภาค

บีโอไอแฟร์ 2011-2   บีโอไอแฟร์ 2011-3   บีโอไอแฟร์ 2011-4  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : ศูนย์ประสานงานบีโอไอแฟร์ 2011
โทร: 0 2553 8300, 0 2553 8111 ต่อ 8235, 8254, 8270
โทรสาร: 0 2936 2541, 0 2553 8333
อีเมล์: boifair2011@boi.go.th
เว็ปไซด์: www.boifair2011.com

เว็บไซต์ : http://www.boifair2011.com