งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี ๒๕๕๔

งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี ๒๕๕๔

วันและเวลา : ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๕๔
-

สถานที่ : วัดปางล้อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

ผู้จัด : เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนป๊อกปางล้อ

รายละเอียด :

งานประเพณีปอยส่างลอง (งานบวชลูกแก้ว)ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำหนดการจัดงาน

วันที่ ๔ เม.ย. ๕๔
เรียกว่าวันรับส่างลอง ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลอง จะนำเด็กไปที่วัดเพื่อแต่งชุดส่างลองและรับศีล แล้วนำขบวนไปรับส่างลองตามวัดต่างๆ

วันที่ ๖ เม.ย. ๕๔
เรียกว่าวันแห่ครัวหลู่หรือวันแห่เครื่องไทยทานจากวัดปางล้อไปภายในเขตเทศบาลฯและตอนเย็นจะมีพิธีเรียกขวัญส่างลองและข่ามแขกหรือวันรับแขก ตอนกลางคืนจะมีงานมโหรสพตามประเพณีไทยใหญ่

วันที่ ๗ เม.ย. ๕๔
เรียกว่าวันข่ามว่าง หรือวันหลู่ซึ่งเป็นวันบรรพชาสามเณรและถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุและเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน

**หมายเหตุ วันที่๕ เม.ย.๕๔ (เป็นวันเยี่ยมญาติตามอัธยาศัยเนื่องจากวันแห่เป็นวันที่ ๖ เม.ย. ๕๔)


ประวัติความเป็นมา

ตามพุทธประวัติ ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกผนวช พระองค์ทรงเสวยราชสมบัติ คำว่า “ส่างลอง” เป็นคำไต (ไทยใหญ่) ผสมระหว่างคำว่า “ส่าง” และ “ลอง” มาจากคำว่า “อลอง” แปลว่า กษัตริย์ ดังนั้น ส่างลอง จึงหมายถึงผู้ที่จะเตรียมบวชเป็นสามเณร ในอดีตแม่ฮ่องสอนยังไม่มีโรงเรียนมากนักเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะว่างจากการทำไร่ ทำนา อีกทั้งชาวไตซึ่งเคร่งครัดในพุทธศาสนาจึงนิยมบุตรหลานไปบวชเป็นสามเณรเพราะถือว่าผู้ใดที่ได้ทำการบวชสามเณรจะได้รับกุศลแรง ประเพณีปอยส่างลองจึงเป็นประเพณีบรรพชาสามเณรตามแบบไตเพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า ชาวไตมีความเชื่อว่าได้กุศลแรงกว่า การอุปสมบทพระภิกษุ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดงานประเพณีปอยส่างลองขึ้นหลายแห่งในทุกอำเภอ มักมีการจัดขึ้นประมาณปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนของทุกปี นับเป็นเอกลักษณ์ของแม่ฮ่องสอน

งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี ๒๕๕๔ -2   งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี ๒๕๕๔ -3   งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี ๒๕๕๔ -4  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน
4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0 5361 2982 – 3, 0 5361 5029 โทรสาร 0 5361 2984
E – mail : tatmhs@tat.or.th www.travelmaehongson.org

เว็บไซต์ : http://www.travelmaehongson.org

การเดินทาง :