งานกาชาดประจำปี 2555

งานกาชาดประจำปี 2555

วันและเวลา : 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2555
14.00 – 23.00 น.

สถานที่ : บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยาด้านฝั่งแยกกองพลที่ 1,ด้านฝั่งวัดเบญจมบพิตร และถนนราชดำเนินนอก

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

งานกาชาดประจำปี 2555

 

 

 

 

 

 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปี 2555 สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2555 ภายใต้คำขวัญ  “80  พรรษา  องค์สภานายิกา  ปวงประชารวมใจ  ถวายพระพร”  ระหว่างวันที่  30 มีนาคม  -  7 เมษายน  2555   ณ  บริเวณสวนอัมพร  ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก นำรายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
 
งานกาชาดเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า  200  หน่วยงาน   โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ  ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย   รวมถึงการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค   การเสี่ยงโชคชิงรางวัล  และการจำหน่ายสลากกาชาด  เป็นต้น   นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์   และผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง  76  จังหวัด
 
สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี 2555 นี้   ยังได้จัดให้มีการประกวดร้านและการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้แนวคิด “80 พรรษา องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ  ถวายพระพร”   โดยแบ่งการประกวดออกเป็น  4  ประเภท  คือ  ประเภท 1  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้  ประเภท 2  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   ประเภท 3  ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์   ประเภท 4  ด้านพระประวัติคู่พระบารมี  ศรีแผ่นดิน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก   การจัดกิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี  และการจัดกิจกรรมสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด  เพื่อสรรหาเยาวชนไทยเป็นตัวแทนเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป
 
 
ในส่วนของการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการของสภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
  • ส่วนที่ 1 การบริการทางการแพทย์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการแพทย์   การพยาบาล  และการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสุขภาพ      โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย โดยได้จัดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมงานกาชาด เช่น การวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขน วัดรอบเอว  ตรวจหาหมู่เลือด  การตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป  ให้คำปรึกษาปัญหาอาการปวดของผู้สูงอายุ  ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย ฯลฯ เป็นต้น
 
  • ส่วนที่ 2   นิทรรศการทางการแพทย์   จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนแรกกิจกรรมบนเวทีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนที่สองกิจกรรมการแสดงผลงานดีเด่นและความรู้เพื่อประชาชนของสำนักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย และ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่การจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านที่มีคุณภาพต้นตำหรับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ร้านจุฬาโอสถ) การเปิดรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การรับบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา และการเปิดรับบริจาคโลหิตบริเวณด้านนอกบนอาคารใหม่สวนอัมพร
 
สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในงานกาชาดปีนี้คือ  การจัดให้มีโครงการคัดเลือก “ 8 คนดีศรีกาชาด ผู้ตามรอยพระบาท องค์สภานายิกา ” เพื่อประกาศเกียรติคุณ  และเชิดชูผู้มีจิตอันเป็นสาธารณกุศลที่อุทิศเวลา  แรงกาย แรงใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานกาชาดในวันที่  30  มีนาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  17.00  น.เป็นต้นไป   อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการจัดทำสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  ปวงประชารวมใจ  ถวายพระพร   เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายพระพรและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ  โดยจำหน่ายในราคาเส้นละ  80  บาท เงินรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสายรัดข้อมือนี้จะนำไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
 
สภากาชาดไทย  จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี  2555 ระหว่างวันที่  30  มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2555  ณ   บริเวณสวนอัมพร  ลานพระบรมรูปทรงม้า  สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง     (สนามเสือป่า)  ถนนศรีอยุธยา  และถนนราชดำเนินนอก  โดยในวันธรรมดาจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 14.00 – 23.00  น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ  เริ่มงานเวลา 10.00 – 23.00  น. บัตรเข้า  ชมงานจำหน่ายในราคา  20  บาท  รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนำไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

 

 

 

งานกาชาดประจำปี 2555-2   งานกาชาดประจำปี 2555-3   งานกาชาดประจำปี 2555-4   งานกาชาดประจำปี 2555-5   งานกาชาดประจำปี 2555-6  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร: 0-2256-4623